REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

1. Kryta Pływalnia jest obiektem dydaktyczno-sportowym.
2. Wstęp i przebywanie na pływalni dozwolone jest w godzinach jej otwarcia.
3. Z pływalni mogą korzystać:
– grupy i osoby uczące się pływać pod opieką instruktorów, trenerów lub nauczycieli wychowania fizycznego,
– indywidualnie osoby umiejące pływać,
– dzieci do lat siedmiu pod opieką osób dorosłych.
4. Z kąpieli nie mogą korzystać:
– osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi do pływania,
– osoby z widocznymi oznakami chorób skórnych i niezagojonymi ranami,
– osoby będące pod wpływem alkoholu i środków odurzających,
5. Osoby korzystające z kąpieli obowiązuje na pływalni obuwie basenowe, czepek i strój kąpielowy.
6. Przed wejściem do basenu należy umyć ciało pod natryskami.
7. W trakcie korzystania z pływalni należy przestrzegać zasad porządku i bezpieczeństwa, a w szczególności:
– nie biegać po obrzeżach basenów,
– pływać w miejscach odpowiadających własnym umiejętnościom,
– nie skakać do wody w miejscach do tego nie wyznaczonych,
– podporządkować się poleceniom ratowników i opiekunów,
– przestrzegać zasad użycia sprzętu dydaktycznego, sportowego, rehabilitacyjnego,
– nie wnosić na teren pływalni naczyń szklanych i przedmiotów stanowiących potencjalne zagrożenie zdrowia dla osób kąpiących się jak również uszkodzenia basenu i jego wyposażenia,
– zakaz wnoszenia i picia alkoholu, palenia papierosów i jedzenia na terenie pływalni,
– zakaz wprowadzania psów i innych zwierząt na teren pływalni,
– w razie wypadku lub niedyspozycji niezwłocznie wezwać dyżurnego ratownika,
8. Wstęp na pływalnię dozwolony jest za okazaniem karty wstępu, wydanej przez kierownictwo pływalni, a w czasie zawodów karty uczestnictwa lub innego dokumentu upoważniającego do wstępu.
9. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na pływalnię tylko w stroju sportowym i obuwiu basenowym.
10. Zajęcia na pływalni mogą odbywać się tylko w obecności ratownika, który odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo osób przebywających w wodzie i korzystających z pływalni.
11. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju, ciszy oraz bezwzględne podporządkowanie się decyzjom prowadzącego zajęcia, ratownika i kierownictwa pływalni.
12. Na sygnał wyjścia z wody i na sygnał alarmu /kilka donośnych krótkich gwizdków/ pływający powinni natychmiast wyjść z wody.
13. Przed rozpoczęciem kąpieli jej uczestnicy muszą być zaznajomieni z obowiązującymi sygnałami dźwiękowymi.
14. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni, a w przypadku dzieci ich opiekunowie, ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
15. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, a nie oddane na przechowanie opiekunowi grupy lub innej wyznaczonej osobie, kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.
16. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu sprawuje personel dyżurny pływalni a osoby naruszające przepisy i nie stosujące się w takich przypadkach do poleceń personelu, nie będą dopuszczone do korzystania z pływalni.
17. Wnioski i skargi należy zgłaszać w recepcji lub bezpośrednio do Kierownika Pływalni.

© Copyright - Studium WFiS Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu