REGULAMIN HALI WIELOFUNKCYJNEJ

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin Hali Wielofunkcyjnej Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu służy zachowaniu bezpieczeństwa, porządku oraz czystości na terenie obiektu i obowiązuje wszystkich przebywających na jego terenie.
2. W skład Hali Wielofunkcyjnej wchodzą: sala do gier zespołowych, sala gimnastyczna, sala body&mind, dwie sale ćwiczeń siłowych wraz z szatniami, pomieszczeniami socjalnymi i sanitarnymi oraz administracyjnymi Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Klubu Uczelnianego AZS.
3. Przebywanie w sali do gier zespołowych, sali gimnastycznej, sali body&mind i salach ćwiczeń siłowych bez prowadzącego zajęcia jest zabronione.
4. Korzystanie z obiektu odbywa się zgodnie z aktualnym rozkładem zajęć opracowanym dla poszczególnych sal i zaakceptowanym przez dyrektora SWFiS.

II. ZASADY KORZYSTANIA

1. Obowiązkiem osób korzystających z hali wielofunkcyjnej jest:
• pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia całodziennego w szatni,
• przed wejściem na  sale założenie czystego obuwia sportowego, nie pozostawiającego podczas użytkowania zabrudzeń, rys itp.
• utrzymanie czystości na terenie hali wielofunkcyjnej, szatni i pomieszczeń sanitarnych,
• podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia i pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie hali wielofunkcyjnej.
2. Z hali wielofunkcyjnej korzystać mogą miedzy innymi:
• studenci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub opiekuna,
• kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
• dzieci mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, opiekunów,
3. Z hali wielofunkcyjnej nie mogą korzystać osoby:
• których stan wskazuje na spożycie alkoholu,
• których stan wskazuje, że są pod działaniem środków odurzających,
• z przeciwwskazaniami lekarskimi.
4.  Przebywającym na terenie hali wielofunkcyjnej nie wolno podejmować czynności, które zagrażają utrzymaniu bezpieczeństwa, spokoju i porządku, a w szczególności:
• palić tytoniu, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających, papierosów elektronicznych,
• wnosić i używać sprzętu nie przeznaczonego do uprawiania sportu, w miejscach przeznaczonych do ćwiczeń,
• wieszać się na obręczach i konstrukcji do gry,
• korzystać ze sprzętu uszkodzonego lub niesprawnego technicznie,
• korzystać samowolnie z sal wchodzących w skład hali wielofunkcyjnej,
• wykonywać ćwiczeń w innym ubiorze niż sportowym,
• wprowadzać zwierząt.

III. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA

1. Dostęp do sprzętu oraz wszystkich urządzeń sportowych możliwy jest jedynie za zgodą i pod opieką prowadzącego zajęcia lub innych osób, którym powierzono mienie pozostające na wyposażeniu hali wielofunkcyjnej.
2. Zabrania się samodzielnego regulowania urządzeń elektrycznych oraz jakiegokolwiek przełączania w szafkach sterowniczych. Czynności te mogą wykonywać jedynie osoby przeszkolone: nauczyciele, trenerzy, pracownicy obsługi hali wielofunkcyjnej.
3.  Z pomieszczeń socjalnych hali wielofunkcyjnej korzystają tylko członkowie grup treningowych bez osób towarzyszących.
4.  Klucze do pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia zajęć pobiera z portierni prowadzący zajęcia, za pisemnym potwierdzeniem w książce pobrań kluczy.
5. Użytkownicy hali wielofunkcyjnej zobowiązani są zachować porządek i czystość w całym obiekcie, a prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach oraz pomieszczeniach sanitarnych hali wielofunkcyjnej po każdych zajęciach.
6.  Po zakończeniu zajęć należy uporządkować urządzenia i sprzęt sportowy, sprawdzić szatnie i oddać klucze za pisemnym potwierdzeniem w książce pobrań kluczy.
7. Za rzeczy pozostawione w pomieszczeniach hali wielofunkcyjnej Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności.
8. O wszelkiego rodzaju awariach, usterkach i zdarzeniach, których skutkiem są obrażenia ciała, należy niezwłocznie powiadomić osobę upoważnioną: nauczyciela, trenera, pracownika SWFiS, pracownika służby ochrony.
9. Dyrektor SWFiS oraz kierownik hali wielofunkcyjnej mogą kontrolować wszystkie zajęcia w zakresie przestrzegania regulaminu, w razie stwierdzenia rażących uchybień mogą zakazać korzystania z pomieszczeń hali wielofunkcyjnej.
10. W czasie trwania imprez masowych odbywających się w hali wielofunkcyjnej, osoby na niej przebywające zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych, policji lub zaleceń organizatora imprezy.
11.  Zabrania się blokowania dróg i wyjść ewakuacyjnych.
12. Osoby nie biorące bezpośredniego udziału w zajęciach i imprezach sportowych (kibice, widzowie) mogą przebywać jedynie na widowni hali do gier zespołowych lub w wydzielonych częściach  hali wielofunkcyjnej, jeśli takie istnieją.
13. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia będące na wyposażeniu hali wielofunkcyjnej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody (lub taką odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie lub wynajmujący).
14. Ogólnodostępne pomieszczenia hali wielofunkcyjnej są stale monitorowane, zapisy monitoringu mogą być wykorzystane w sprawach dotyczących nie przestrzegania regulaminu.
15. Na terenie hali wielofunkcyjnej zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub życia.
16. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali wielofunkcyjnej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
17. W hali wielofunkcyjnej i jej pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych.
18. W razie wystąpienia pożaru lub innych sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu osób przebywających w hali wielofunkcyjnej, należy bezwzględnie stosować się do poleceń osoby prowadzącej w danej chwili zajęcia lub osób odpowiedzialnych za akcję i postępować zgodnie z zasadami ewakuacji obiektu.
19. Obsługa hali wielofunkcyjnej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
20. Hala wielofunkcyjna objęta jest monitoringiem wizualnym oraz całodobową ochroną.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wnioski i skargi należy zgłaszać do:
• Służby ochrony,
• Kierownika hali wielofunkcyjnej, 
• Dyrektora Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
• Kanclerza Uniwersytety Przyrodniczego we Wrocławiu


© Copyright - Studium WFiS Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu