• TERMINY ZAJĘĆ

  Zajęcia niedostępne w semestrze letnim 2020/2021.

 • MIEJSCE ZAJĘĆ

  Sala nr 86 – I piętro

 • PROWADZĄCY

  mgr Agnieszka Wróblewska
  mail: agnieszka.wroblewska@upwr.edu.pl

 • UCZESTNICTWO I ZAPISY

  Zajęcia są przeznaczone dla studentów UPWr posiadających wskazania lekarskie do uczestnictwa w ćwiczeniach o charakterze korekcyjno prozdrowotnym, a w szczególności dla studentów z niepełnosprawnością.
  Podczas tych ćwiczeń istnieje możliwość zaliczenia obowiązkowych zajęć WF. Dla studentów zainteresowanych taką formą zaliczenia wf-u zapisy odbywają się w SWFiS, natomiast pozostali studenci zapisują się u prowadzących zajęcia.

 • DODATKOWE INFORMACJE

  Szatnie dostępne są 15 minut przed zajęciami.

FORMA REALIZACJI PRZEDMIOTU

KOD PRZEDMIOTUSWF-S>020
NAZWA PRZEDMIOTUWychowanie Fizyczne – Zajęcia korekcyjno prozdrowotne
KIERUNEK Wszystkie kierunki studiów
POZIOM STUDIÓWStacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie
PROFIL Ogólnoakademicki
RODZAJ PRZEDMIOTUObowiązkowy
SEMESTR STUDIÓWZgodnie z obowiązującym dla danego kierunku planem studiów
PUNKTY ECTS0 punktów
FORMY ZAJĘĆćwiczenia – 30 godzin
ODPOWIEDZIALNY ZA PRZEDMIOTNauczyciele akademiccy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu – wg przydziału
JĘZYK polski
WYMAGANIA WSTĘPNEBrak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach określonego typu.
Wskazania lekarskie do uczestniczenia w zajęciach typu korekcyjno prozdrowotnego.
SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTUZajęcia korekcyjno prozdrowotne odbywają się w różnych formach na pływalni, sali gimnastycznej albo na sali ćwiczeń siłowych (wybór studenta) gdzie poprzez wykonywanie ćwiczeń według programów indywidualnych lub grupowych uczestnicy wpływają na poprawę funkcjonowania swoich organizmów.
TREŚCI KSZTAŁCENIA (szczegółowy opis przedmiotu)Zajęcia korekcyjno prozdrowotne odbywają się w różnych formach na pływalni, sali gimnastycznej albo na sali ćwiczeń siłowych (wybór studenta) gdzie poprzez wykonywanie ćwiczeń według programów indywidualnych lub grupowych uczestnicy wpływają na poprawę funkcjonowania swoich organizmów.
EFEKTY UCZENIA SIĘ / METODY WERYFIKACJIWiedza:
– Student zna wpływ ćwiczeń fizycznych na prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych układów funkcjonalnych i narządów ruchu człowieka.

Wiedza:
– Zna i rozumie wpływ jaki dają ćwiczenia fizyczne na prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych układów ciała i narządów ruchu człowieka /obserwacja zachowań studenta podczas ćwiczeń
Umiejętności:
– Potrafi prawidłowo wykonywać ćwiczenia przeciwdziałając określonym wadom postawy, bądź innym dysfunkcjom organizmu /obserwacja zachowań studenta podczas ćwiczeń
Kompetencje społeczne:
– Jest gotów do utrzymywania sprawności fizycznej przez całe życie /obserwacja zachowań studenta podczas ćwiczeń

LITERATURAUzupełniająca:
W. Śliwa , K. Śliwa „Wady postawy ciała i ich ocena.” Legnica 2002
Anita Bean ” Żywienie w sporcie „praca zbiorowa pod redakcją Jadwigi Biernat
Wybrane zagadnienia z nauki o żywieniu człowieka, kwartalnik „Food forum”
UWAGI Zajęcia są przeznaczone dla studentów UPWr posiadających wskazania lekarskie do uczestnictwa w ćwiczeniach o charakterze korekcyjno prozdrowotnym a w szczególności dla osób niepełnosprawnych. Zapisy w ramach obowiązkowych zajęć WF odbywają się w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Studenci nie mający w danym semestrze obowiązkowych zajęć WF zapisują się u prowadzących zajęcia.

ĆWICZENIA

Ćwiczenie 1.
Organizacja zajęć. Zapoznanie z regulaminem przedmiotu. Omówienie zasad BHP.
Ćwiczenie 2.
Informacje dotyczące wpływu ćwiczeń fizycznych na funkcjonowanie poszczególnych układów i narządów człowieka. Dobór oraz omówienie i przedstawienie ćwiczeń w programach indywidualnych i grupowych.
Ćwiczenie 3-15.
Wykonanie ćwiczeń według wcześniej ustalonych programów indywidualnych lub w grupach.

 

© Copyright - Studium WFiS Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu