REGULAMIN STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

§1

Postanowienia ogólne

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu zwane dalej SWFiS działa na podstawie Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Studium jest międzywydziałową jednostką organizacyjną realizującą działania dydaktyczne w zakresie wychowania fizycznego i sportu. Bezpośredni nadzór nad działalnością studium sprawuje prorektor ds. studenckich i edukacji.

§2

Zadania i zakres działania SWFiS

Do podstawowych zadań studium określających zakres jego działania należy:
a) organizowanie i rozwijanie działalności dydaktycznej w obrębie wychowania fizycznego i sportu studentów, a także rekreacji i sportu dla doktorantów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
b) opracowywanie programu zajęć z zakresu wychowania fizycznego, sportu i rekreacji.

Do innych zadań studium należy:
a) inicjowanie rozwoju i pomnażania bazy materialnej niezbędnej do realizacji uczelnianego programu wychowania fizycznego, sportu i rekreacji,
b) propagowanie wychowania fizycznego, sportu i rekreacji w celu przygotowania studentów do podjęcia w przyszłości samodzielnego kontynuowania ćwiczeń fizycznych,
c) harmonijne rozwijanie sprawności fizycznej, biorące pod uwagę możliwości fizyczne i zdrowotne studentów,
d) rozwijanie sportu w środowisku akademickim poprzez stwarzanie możliwości kontynuowania treningów w sekcjach sportowych dla studentów uzdolnionych ruchowo
e) organizowanie krajowych i zagranicznych imprez sportowych dla młodzieży akademickiej, a także wewnątrz uczelnianych imprez masowych,
f) zapewnienie warunków do kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli akademickich zatrudnionych w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
g) zapewnienie warunków oraz wykwalifikowanej kadry do prowadzenia zajęć w zakresie rehabilitacji studentów,
h) ścisła współpraca z Klubem Uczelnianym AZS Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w zakresie sportu powszechnego, wyczynowego i rekreacji.

§3

Struktura organizacyjna

§3.1

Dyrektor SWFiS

1. Dyrektorem może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy, jako podstawowym miejscu pracy.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje rektor, na wniosek prorektora ds. studenckich i edukacji po zasięgnięciu opinii senatu.
3. Dyrektor powoływany jest na czteroletnią kadencję, która rozpoczyna się 1 września w roku następnym po wyborze jednoosobowych organów Uczelni.
4. Na dyrektora nie może być powołany nauczyciel akademicki, który w trakcie kadencji osiągnie wiek określony w art. 127 ust. 2 ustawy.
5. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników SWFiS.
6. Do zadań dyrektora studium należy w szczególności:

a) zapewnianie warunków do prowadzenia działalności dydaktycznej SWFiS,
b) zarządzanie mieniem SWFiS oraz dysponowanie jego środkami finansowymi,
c) występowanie z wnioskami w sprawach zatrudnienia, awansowania i nagradzania pracowników SWFiS,
d) ustalanie czasu pracy i zakresu obowiązków podległych pracowników,
e) występowanie do właściwych organów kolegialnych i jednoosobowych z wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących SWFiS,
f) składanie sprawozdania z działalności SWFiS do prorektora ds. studenckich i edukacji, do 30 września każdego roku,
g) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa,
h) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących SWFiS, niezastrzeżonych do kompetencji organów uczelni.

§3.2

Zastępca dyrektora SWFiS

1. Zastępcę dyrektora  powołuje i odwołuje rektor na wniosek dyrektora SWFiS zaopiniowany przez prorektora ds. studenckich i edukacji.
2. Zakres czynności zastępcy określa dyrektor SWFiS.

 §3.3

Pracownicy

1. W studium jako pracownicy dydaktyczni mogą być zatrudnieni absolwenci wyższych szkół wychowania fizycznego posiadający co najmniej tytuł zawodowy magistra.
2. W charakterze pracowników dydaktycznych w zakresie swojej specjalności sportowej mogą być zatrudnione osoby z tytułem magistra posiadające dyplom trenera/instruktora.
3. Stosunek pracy z nauczycielami akademickimi nawiązuje i rozwiązuje rektor na wniosek dyrektora SWFiS zaopiniowany przez prorektora ds. studenckich i edukacji.
4. Stosunek pracy z pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi nawiązuje i rozwiązuje rektor lub z jego upoważnienia kanclerz na wniosek dyrektora SWFiS zaopiniowany przez prorektora ds. studenckich i edukacji.

§3.4

Organy działające w ramach studium

1. Dyrektor, zastępca dyrektora oraz nauczyciele akademiccy zatrudnieni w studium w pełnym wymiarze czasu pracy, tworzą radę studium.
2. Przewodniczącym rady jest dyrektor studium.
3. Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora studium.
4. W ramach studium mogą być powołane stałe lub doraźne zespoły (komisje) do realizacji określonych zadań związanych z jego działalnością.
5. Studium WFiS wraz z Klubem Uczelnianym AZS powołują sekcje sportowe, w celu realizacji programu sportowego uczelni.
6. W ramach studium mogą działać stałe lub doraźne zespoły/sekcje do realizacji określonych zadań studium.

§4

Finanse studium

Środki finansowe na realizację zadań SWFiS pochodzą z budżetu uczelni, przychodów z odpłatnej działalności SWFiS, darowizn.

§5

Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez rektora po zasięgnięciu opinii senatu Uczelni.

© Copyright - Studium WFiS Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu